Gravferd og kirkegårdene

Gravferd og kirkegårdene

Gravferd og informasjon om våre kirkegårder


Seremoni

Til seremoniene benyttes som oftest en av kirkene. Seremonien, ledelse av seremonien og eventuelle valg av religiøse ritualer legges opp mest mulig i samsvar med den avdødes religion og livssyn. Her kan en få hjelp ved å gå inn på www.kirken.no eller til Humanetisk forbund www.human.no eller det tros- eller livssyn som er aktuelt for å se mer om seremonier.

Råholt kapell, et livssynsnøytralt seremonirom, og er åpent for alle. Kirkene derimot kan bare benyttes til kristne gravferder. Alle kan gravlegges på kirkegården uansett livssyn og gravferdsseremoni. Gravferdseremonien skal finne sted senest ti virkedager etter dødsdagen.

Hvilken begravelsesform og seremoni som skal benyttes må bestemmes før seremonien bestilles. Her er det to alternativ: 

Bisettelse med kremasjon og etterfølgende urnenedsettelse 

Seremonien er stort sett den samme som ved begravelse, men jordpåkastelse foregår inne i kirken / kapellet. Hvis bisettelsen er i en kirke er det ikke senking, men kista bæres vanligvis ut. Urna blir etter kremasjonen oppbevart i et urnekammer hos oss til urnenedsettelsen finner sted.

Når urna ankommer vårt urnekammer, sendes en informasjon fra kirkekontoret til de pårørende om at de kan ringe og avtale tid for urnenedsettelsen. Ved urnenedsettelsen blir pårørende vanligvis fulgt til graven av en ansatt ved kirkegårdsavdelingen. Hvis en ønsker at en prest eller annen seremonileder deltar  må dette avtales spesielt. Det er en enkel seremoni hvor pårørende kan delta, evt. med minneord, sang eller lignende. Urnen kan også settes ned av kirkegårdsbetjeningen uten at pårørende er tilstede. Urnenedsettelsen skal finne sted senest 6 måneder etter dødsfallet. 

Begravelse

Ved begravelse føres kista etter seremonien i kapell/kirke til graven hvor jordpåkastelse og senking forgår. Etter at graven er igjenfylt legger kirkegårdsbetjeningen blomstene fra seremonien over jordhaugen. Disse blir liggende ca. en uke etter seremonien. Etter en uke vurderes det ut ifra hvordan blomstene ser ut om de blir liggende lengre. Om det ønskes at båndene som er på blomstene skal tas vare på, må det gis beskjed om i forkant. Kirkegårdsbetjeningen planerer graven når årstid og værforhold tillater det og sår så til med gress.

Valg av gravsted

Loven sier at alle som bor i kommunen ved sin død har rett til fri (gratis) grav i 20 år. Avdødes bostedsadresse vil være avgjørende. Hvis familien har et eksisterende gravsted kan det som regel benyttes. En skiller mellom urnegrav og kistegrav, og mellom enkle og doble kistegraver. Det kan settes ned urner i kistegrav, men ikke kiste i urnegrav.

Ved kistebegravelse kan en feste én grav i tillegg ved siden av benyttet grav, og i helt spesielle tilfeller kan en søke om en tredje grav i et gravsted.

Det finnes også anonym minnelund.

Kistegrav 

I ei kistegrav er det normalt plass til ei kiste.  Fredningstiden er 20 år. Ved kistegrav kan en mot å betale festeavgift få en reservert grav ved siden av. Det er også mulighet for graver med dobbel dybde. Det vil si at en graver dypere ved første gangs benyttelse av grava og den kan åpnes for ny begravelse før fredningstiden er ute. Mulighet for å grave dobbel dybde må klareres med kirkekontoret.
Gravminne bør ikke monteres før planering og tilsåing er utført.

Fri grav, festet grav og reservert grav 

Alle som er bosatt i kommunen ved sin død har rett til fri grav. Det vil si at det ikke kreves festeavgift for graven i fredningstiden. Ønskes det en reservert grav ved siden av blir dette en festet grav og det må betales festeavgift for denne. Frigrav er avgiftsfri i fredningstiden. Skal festet fornyes betales det festeavgift for denne og eventuelle reserverte graver, etter faktura fra kirkelige fellesråd.

Nytt gravsted 

Når familien tar i bruk en grav/et gravsted for første gang, er denne graven fri grav (betalingsfri) i 20 år. Når disse 20 årene er gått, gis det anledning til å feste graven ved å betale en avgift. Festetiden er vanligvis 5 år framover i tid.
Når det festes grav ved siden av den som er tatt i bruk, betales det festeavgift fra første stund på denne. Festeavgiften er i 2017 kr. 150,- pr. grav pr. år. En kan ikke reservere gravplass før det foreligger et dødsfall.

Gammelt gravsted

Hvis familien allerede har et gravsted som en ønsker å benytte, må kirkegårdskontoret kontaktes for å få bekreftet om dette kan benyttes. Det kan være fredningsbestemmelser eller andre forhold som gjør at det ikke kan benyttes. Det kan også hende at gravstedet kan benyttes til urne, men ikke til kiste. Det er imidlertid fester av gravstedet som bestemmer hvem som kan gravlegges der.

Urnegrav 

I ei urnegrav kan det settes ned 4 urner i løpet av 20 år. Det kan ikke settes ned kister i denne.  Fredningstiden for urnegrav er 20 år. Gravminne kan monteres rett etter urnenedsettelsen.

Anonym minnelund 

Dette er et anonymt gravfelt for urner. Pårørende kan ikke delta ved urnenedsettelsen og det er kun kirkegårdsmyndighetene som skal vite nøyaktig hvor urna er nedsatt. Pårørende kan få beskjed om når urnenedsettelsen har funnet sted. Her er det et fellesmonument uten navn hvor en kan legge blomster. 

Fredningstid 

Med fredningstid menes den tida grava er fredet inntil ny gravlegging kan skje. Ved  kirkegårdene i Eidsvoll er fredningstida 20 år.

Fester 

Alle graver som ikke er anonyme skal ha en ansvarlig person som fester. Det er den som er ansvarlig for gravferden som vanligvis blir fester av graven. Det kan godt hende at en i etterkant ser at det skal være noen andre i familien som skal ha denne funksjonen. Det kan for eksempel være noe så enkelt som at andre bor nærmere kirkegården . En skal imidlertid vite at den som er ansvarlig (fester) av gravstedet i følge §15 i gravferdsloven har  ”rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne og ellers rå over den. Festeren har plikt til å holde graven i hevd”.  Det er derfor viktig at en ved et dødsfall blir enige om hvem som skal ha denne retten, og den kan bare innehas av en person. Fester kan skriftlig overdra festet uten vederlag til en annen person med godkjenning av kirkelig fellesråd. Hvis en avdød er  fester av et annet gravsted enn det en skal gravlegges i, skal dødsboet gi kirkelig fellesråd melding om hvem festet av den andre graven ønskes overført til. Ved uenighet er det kirkelig fellesråd som tar avgjørelsen.

Når festetiden er ute blir fester kontaktet med spørsmål om festet skal fornyes eller ikke.

Fri grav kan når fredningstiden går ut festes videre. Da inngås det en avtale med Eidsvoll kirkelig fellesråd om fornyelse av festet for 5 år, og det skal betales en avgift for dette etter gjeldende regler og takster.

Gravminne 

Det er fester av graven som bestemmer om det skal være gravminne eller ikke. Velges det gravminne skal det søkes om godkjennelse av dette før det settes i produksjon.

På urnegraver kan gravminnet monteres rett etter urnenedsettelsen, ved kistegraver bør en vente til graven er planert og tilsådd. Kirkegårdsbetjeningen vil være behjelpelig med å svare på når det er tilrådelig å montere gravminnet og med plasseringen. Det er regler for alt dette og sikring av gravminnet er viktig. Derfor bør en slik oppgave utføres av fagfolk eller etter veiledning. 

Mål på gravminne ved kistegrav skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, og begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overskrider 0,2 m3 og vekten ikke er mer enn 300 kg. 

Mål på gravminne ved urnegrav skal ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, og begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overskrider 0,1 m3 og vekten ikke overskrider 150 kg. 

Blomsterbed

Det finnes regler for blomsterbedets størrelse og selve beplantningen, og det er fester som er ansvarlig for at disse følges.

Det kan kort nevnes at bedet ikke skal være bredere enn gravminnet og ikke være mer enn 60 cm fra bakkant sokkel til forkant av bedet. Det vil i praksis si at bedet kan være ca. 40 cm x gravminnets bredde. All beplantning skal stå innenfor dette bedet og skal ikke være høyere enn gravminnet. Som innramming av bedet kan det benyttes granittkant og skifer som legges i plan med bakken, men ikke løse steiner. Løse gjenstander må også være i bedet.

Blomsterstell

Kirkegårdsforvaltningen kan etter avtale med fester og mot betaling foreta stellet av graven. Bestillinger må gjøres senest 1. april men gjerne så tidlig som mulig. Det finnes følgende muligheter for dette: 

  1. FOND – det vil si at det settes av en avtalt sum penger på en konto som kirkekontoret  forvalter. Fester får varsel på forhånd når det ikke lenger er dekning for årets stell på kontoen. Det tas forbehold om prisjusteringer. Fester kan til enhver tid få vite hvor mye som er igjen på fondet ved å kontakte kirkeontoret.
  2. Årlig stell – avtale hvor det sendes faktura hvert år som må betales innen fastsatt dato for å få stell for inneværende år.

For begge avtalene gjelder følgende: 

  1. Planting,  luking og vanning i perioden mai – medio september. Det plantes  stemor i begynnelsen av mai, sommerplanter i månedsskifte mai-juni som stelles ut august og erika til høststell i september. Kirkegårdsavdelingen velger blomstertyper og spesielle ønsker kan vi dessverre ikke oppfylle. Det monteres en plantekasse i bedet, noe som gir et finere blomsterflor. Plantekassene er kirkegårdens eie og blir fjernet når avtalen opphører. Avtaler for fullverdig stell må gjøres før 1. april. Avtalen er ikke gyldig før den er registrert innbetalt hos oss til forfallsdato.

Priser for dette er

17. mai stell              250 kr inkl. mva
Sommerstell             875 kr inkl. mva
Høststell                    250 kr inkl. mva

For bestilling av stell eller andre sprøsmål kan du kontakte kirkekontoret på telefon 63965220 eller på mail iren@eidsvoll.kirken.no
Del denne artikkel på e-post